Personakt

Jackob Abrahamsson Eurenius

Kyrkoherde. Blev 89 år.

Född:1625-07-23 Ördsgård, Edsele, (Y)
Död:1714-12-20 Inholm, Bjärtrå, (Y)

Barn med Brita Steuch (1640 - )

Barn:
Abraham Eurenius (1657 - )
Brita Eurenia (1658 - 1733)
Petrus Jakobi Eurenius (1660 - 1731)

Sambo med Magdalena Nilsdotter (1643 - 1670)


Sambo med Katarina Margareta Damin (1640 - 1705)


Noteringar

Mag. Jacob Abr. Eurenius (1679-1701), f. 23 juli 1625 i
Edsele; föräldrarne voro bonden och skomakaren Abraham Persson i
Östergården och hustru Märeta. Redan vid 10 års ålder gaf han sig i
drängtjänst, var 4 år hos bönder, sedan ett år hos föräldrarne. På sitt
16:de år beslöt han sig för att studera, men visste ej, hur han skulle skaffa
sig uppehälle, kläder och föda, böcker och annat. Han tog Gud i hågen
och begaf sig med två tomma händer till fots ifrån Långsele s:n, där hans
föräldrar då bodde, ända ned till Strängnäs skola, inskrefs där 24 nov.
1640 och inhämtade bildningens första grunder genom sin »ogemena qvickhet
» så raskt, att han om våren 1644 uppflyttades till gymnasiet, hvilket
han under 5:åriga försakelser genomgick. Med sitt testimonium på fickan
styrde han så kosan åter norråt öfver Torneå till akademien i Åbo, blef
stud. 23 aug. 1650 och erhöll s. å. en god kondition hos medicine prof.
Er. Achrelius, hos hvilken han vistades under hela sin Åbotid. Efter aflagd
fil. kand.ex. och disp. pro gradu afreste han 1656 till hemorten, blef
konsist. notarie och gymn. adj. i Hsand 1657, gifte sig med superintendentens
dotter och utnämndes till historie- och poeseos lektor samt prästv.
1658. Till fil. mag. promov. han i Åbo först 11 maj 1661. Under sin
lektorstid var han gymnasiets rektor, åren 1661, 1668 och 1672. Det är
bekant, huru han under de år 1674 pågående trolldomprocesserna,
enligt egen berättelse, 16 okt. haft »en svår fantasia», som man tycks ha
tillmätt en viss betydelse under dessa upprörda dagar. Han drömde, att
han blef tagen ur sin säng genom väggen af en för trolldom beryktad
kvinna i Hsand, bunden till händer och fötter och förd genom luften,
därefter nedlagd hufvudstupa på jorden och slutligen återförd med en
myckenhet råttor på armarna. Ehuru han ej för någon yppat denna hiskliga
fantasia, utan dagen därefter rest till Torsåker, hade dock en flicka,
medan han var borta, berättat för hans hustru, att han blifvit förd till
Blåkulla, bunden på berörda sätt, med många trollpackor ridande på
honom med betsel i munnen, då en af dem skall ha sagt: »thet är dokk
ömkeligt, att vi så rida på Mäster Jacob». Natten efter hemkomsten
tycktes honom åter, att väggen öppnades och att en hand ville dra ut
honom, men då han åkallat Guds namn, ej förmått göra det, hvilket samma
flicka dagen därpå berättat skett, och att trollkäringen därvid yttrat:
»then eldbranden var för tung». Man finner alltså, att äfven förståndigt
och bildadt folk icke voro oberörda af denna farsot. Lektor Jakob Eurenius
utn. till khde i Nora 15 apr. 1679 och tillträdde pastoratet 1 maj
s. å., blef några år senare kontraktsprost öfver Södra Ångermanland.
Såsom sådan deltog han i värderingen af kontraktets prästgårdsinventarier
enl. kgl. befallning af d. 19 dec. 1695. Vid nådda 75 år anhöll han hos
Kgl. Maj:t, att mågen lektor Asp måtte få öfvertaga pastoratet, hvilket
konsist. tillstyrkte under erinran, att prosten Eurenius varit 23 år lärare
i Hsand och därpå 22 år khde i Nora. Afled 20 dec. 1714, 89 år gammal.
Lycklig poet, lärd och berömlig lärare. I sina giften lär han haft 12 söner
och 5 döttrar.
G. 1) 25/10 1657 m. Brita Steuchia, f. 1640, dotter till superintendent. Petrus
Steuchius; d. 1664;
2) 1665 m. Magdalena Lundel, f. 1643, dotter af khden Nils Lundel i Skellefteå,
d. 1670;
3) m. Elisabeth Jönsdotter Blanck, f. i Hammar, Ytterlännäs 19/4 1651, dotter
af landskamrer Jöns Bryngelson Blanck; d. 1697;
4) 1698 m. Catharina Margareta Damin, dotter till löjtn. A. Damin fr.
Anklam i Pommern och änka efter rådman Jonas P:son Asp i Hsand; d. 1705.¹
Barn: Petrus, f. 1660, prost i Oviken; Brita, g. 1684 m. komm. Petr. Linnerius
i Själevad; Nils, f. 16/7 1667, khde i Löfånger n. 11; Jacob, f. 1676, provincial-
inspektor öfver tullarne i Ångermanl. och Västerbotten, g. m. Elisabeth
Klefberg. Han begrofs i Hsand 20/5 1744, 68 år 2 m.; Magdalena, f. 1681, g. m.
efterträdaren And. Asp; Abraham, f. 1/12 1681, prost och khde i Åkarp och Wittsjö
i Skåne, d. 1746; Jöns, f. 11/8 1688, khde i Torsåker, Ångermanl.
Tr.: Theoremata quædam, præs. A. Thauvonius. Aboæ 1655.